Algemene voorwaarden

  1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

  2. Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdatum betreft, die steeds bij benadering wordt opgegeven.

  3. Onze facturen zijn steeds betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, netto, zonder korting en contant. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag, wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 9, 5 % op jaarbasis tot de volledige betaling.In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige reden, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 5,5% - met een minimum van EUR 125,00 en een maximum van EUR 1.500,00 - als conventionele schadevergoeding voor de kosten aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar. Daarenboven is schadeloosstelling verschuldigd voor de relevante invorderingskosten, ontstaan door de betalingsachterstand. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle - zelfs nog niet vervallen - facturen met zich mee en laat tevens toe de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen en/of de lopende overeenkomsten te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling.

  4. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af. Het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

  5. Eventuele klachten dienen aangetekend en binnen de acht dagen naar onze maatschappelijke zetel te worden gestuurd met een duidelijke omschrijving van de gebreken, die ons in staat stelt volledig kennis te nemen van de zaak, zoniet worden ze niet aanvaard.

  6. Nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling uit de algemene verkoopsvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In de plaats van de betreffende nietige bepaling treedt een geldige bepaling in de plaats, die de bedoeling van de partijen in het betreffende nietige of vernietigbare artikel zo juist mogelijk weergeeft. De vennootschap heeft ten allen tijde het recht de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Ze zal hiervan schriftelijk mededeling doen aan de klant. Indien de klant niet binnen de 14 dagen na ontvangst van deze mededeling schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de betreffende wijziging(en), wordt de klant geacht deze te hebben geaccepteerd.

  7. Onze administratie geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door ons verrichte verkopen, werken, leveringen en diensten en van de door de klant verrichte betalingen. De vennootschap en de klant erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

  8. Het Belgisch recht is van toepassing op al onze verkopen, werken, leveringen en diensten. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, namelijk het vredegerecht, de rechtbank van koophandel en de rechtbank van eerste aanleg van ons arrondissement, naargelang het geval. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant. Van deze rechtsbevoegdheidsclausule van de rechtbanken kan enkel door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.
Kantoor
Helmsteeg 22
3583 Paal-Beringen
Telefoon: +32 (0)13-33.44.19
Email: info@dpconsulting.be