Gebruiksvoorwaarden

 1. Algemeen

  Deze voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de website www.dpconsulting.be. www.dpconsulting.be is eigendom van D&P CONSULTING BV, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Pastoor Claesenstraat 1 met ondernemingsnummer BE0877.758.245, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, hierna genoemd "D&P Consulting BV".

 2. Gebruik van de website

  D&P Consulting BV besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.dpconsulting.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen, is de wereld voortdurend in beweging en kan D&P Consulting BV niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie ten allen tijde volledig, juist nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal D&P CONSULTING BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u ons deze meedelen in een e-mail naar info@dpconsulting.be.
  D&P CONSULTING BV spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. D&P CONSULTING BV kan echter niet garanderen dat de website www.dpconsulting.be volledig vrij van onderbreking is en niet door technische problemen wordt getroffen.
  D&P CONSULTING BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

 3. Aard van informatie

  De informatie over de onderwerpen die op deze website worden aangetroffen, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als gepersonaliseerd en bindende tekst worden beschouwd. D&P CONSULTING BV zal in de mate van het mogelijke inspanningen leveren om haar verstrekte informatie zo accuraat en up-to-date mogelijk te houden, maar zij biedt hier geen garantie toe. D&P CONSULTING BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u advies wenst op basis van uw persoonlijke situatie dient u contact met ons op te nemen. D&P CONSULTING BV is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

 4. Contact opnemen met ons

  U kan ons contacteren via de website of via een andere weg, maar u dient er rekening mee te houden dat contactname niet automatisch betekent dat u klant bent of zal worden van D&P CONSULTING BV. Wij aanvaarden klanten enkel na daarover expliciete afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden.

 5. Hyperlinks & verwijzingen

  Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. D&P CONSULTING BV beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele D&P Consulting BVD & P Consulting BV  Pastoor Claesenstraat 1  2440 Geel KBC BE62 7330 2992 7661  BTW BE 0877 758 245 Tel. 013/33.44.19  E-mail info@dpconsulting.beJuridisch- en bedrijfsadvies in de ruimste zin bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. D&P CONSULTING BV aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

 6. ntellectuele eigendomsrechten

  D&P CONSULTING BV bezit het exclusieve copyright van deze website, haar design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van D&P CONSULTING BV. U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in Boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van Economisch Recht. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. D&P CONSULTING BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.
  ndien u commercieel gebruik wenst te maken van informatie weergegeven op deze website of indien u deze informatie in het publiek wil verspreiden, dan dient u hiervoor onze toestemming te vragen. Deze toestemming kan aangevraagd worden via e-mail (info@dpconsultinglaus.be) of per brief. U vermeldt in de aanvraag welke informatie u wenst te gebruiken en het doel waarvoor u deze informatie wenst te gebruiken. Indien u de toestemming wordt verleend, is deze steeds kosteloos.

 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Door deze website te bezoeken, aanvaard je dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De rechtbank van de ligging van de maatschappelijke zetel van D&P CONSULTING BV zijn, bij uitsluiting van alle andere, territoriaal bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

Kantoor
Helmsteeg 22
3583 Paal-Beringen
Telefoon: +32 (0)13-33.44.19
Email: info@dpconsulting.be